Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány společnosti JettyVision s.r.o. v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti JettyVision s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost JettyVision s.r.o. v souladu s těmito zásadami a nařízením GDPR zpracovává.

1. Správce osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost JettyVision s.r.o., se sídlem Modřanská 621/72, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 05493692, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264571, jakožto správce údajů, a to pro účely, způsobem, na základě právního důvodu a po dobu stanovenou dále v těchto zásadách.

2. Kontaktní údaje správce

Při uplatňování svých práv uvedených níže v těchto zásadách se můžete obrátit na správce údajů písemně na adrese JettyVision s.r.o., Modřanská 621/72, Modřany, 143 00 Praha 4, nebo prostřednictvím e-mailu: info@jettyvision.cz.

3. Kategorie subjektů údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává společnost JettyVision s.r.o., jsou zejména:

– zákazníci JettyVision s.r.o.

– zaměstnanci a členové JettyVision s.r.o.

– dopravci

– dodavatelé

– obchodní zástupci JettyVision s.r.o.

– jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu k JettyVision s.r.o.

– osoby, s nimiž JettyVision s.r.o. jedná o uzavření smlouvy nebo jiného právního vztahu

– uchazeči o zaměstnání

4. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost JettyVision s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti JettyVision s.r.o. dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, akademický titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, korespondenční adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení, identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, smlouva a podpis), údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa aj. obdobné informace), a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem rozvoje lidských zdrojů, podpisové vzory, fotokopie dokladu totožnosti za účelem identifikace účastníka ochodu, ručitelská prohlášení s osobními údaji)

5. Účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu JettyVision s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů JettyVision s.r.o.

Ke zpracování osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností JettyVision s.r.o. a pro ochranu oprávněných zájmů JettyVision s.r.o. není zapotřebí souhlas dotčených subjektu údajů, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti JettyVision s.r.o. je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

– plnění pracovněprávní a mzdové agenda (plnění zákonných povinností)

– vedení účetnictví (plnění zákonných povinností)

– plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

– jednání o uzavření smlouvy (oprávněný zájem společnosti JettyVision s.r.o.)

– poskytování služeb, poskytování záručního plnění (plnění smlouvy)

– fakturační účely (plnění smlouvy)

– vymáhání případných pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti JettyVision s.r.o.)

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, smlouvou nebo skartačním řádem společnosti JettyVision s.r.o.. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků je společnost JettyVision s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v klientské databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností JettyVision s.r.o. po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti JettyVision s.r.o.

V případě zakoupení produktu od společnosti JettyVision s.r.o. je společnost JettyVision s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o produktu a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností JettyVision s.r.o. po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na produktu.

V případě jednání mezi společností JettyVision s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost JettyVision s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností JettyVision s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Zpracovávání údajů zákazníků JettyVision s.r.o. se souhlasem pro obchodní účely

U zákazníka zpracovává společnost JettyVision s.r.o. s jeho souhlasem osobní údaje pro obchodní (marketingové) účely.

Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává společnost JettyVision s.r.o. osobní údaje zákazníka primárně k vytvoření nabídky produktů a služeb společnosti JettyVision s.r.o. a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb JettyVision s.r.o. a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti JettyVision s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami.

Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost JettyVision s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů JettyVision s.r.o.

Z obchodních sdělení zaslaných společností JettyVision s.r.o. je vždy zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů, a že společnost JettyVision s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá společnost JettyVision s.r.o. na kontakty zákazníků buď na základě oprávněného zájmu společnosti JettyVision s.r.o., a to jen do doby než vysloví námitku proti zpracování osobních údajů, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely nebo na základě souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností JettyVision s.r.o.

V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies a navštěvuje webové stránky www.jettyvision.cz, zaznamenává společnost JettyVision s.r.o. jeho IP adresu, jak dlouho se na webové stránce zdrží a ze které webové stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuje společnost JettyVision s.r.o. jako svůj oprávněný zájem správce, neboť díky tomu může nabídnout svým zákazníkům a návštěvníkům ještě lepší služby. Webové stránky společnosti JettyVision s.r.o. lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. Používání cookies může subjekt na svém zařízení zakázat, nebo upravit pro webovou stránku www.jettyvision.cz. Více o tom, jak zpracováváme cookies >>

6. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Společnost JettyVision s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou. Společnost JettyVision s.r.o. dále při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti JettyVision s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti JettyVision s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, účetních (společnost, samostatná), překladatelů, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost JettyVision s.r.o. každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Kategoriemi příjemců osobních údajů jsou:

– finanční ústavy

– veřejné ústavy

– zpracovatelé

– smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

– státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

– příp. další příjemci – dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (např. předání osob údajů do zahraničí – státy EU)

Aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro výše uvedené účely mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

Google LLC

ABRA Software a.s. (IČ: 25097563)

RAYNET s.r.o. (IČ: 26843820)

7. Aktualizace osobních údajů

Společnost JettyVision s.r.o. aktualizuje zpracovávané osobní údaje informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky).

8. Způsob zpracovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí společnost JettyVision s.r.o.. Zpracování je prováděno v jejím sídle či pobočce (provozovně) jednotlivými pověřenými zaměstnanci společnosti JettyVision s.r.o., příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost JettyVision s.r.o. technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je pro JettyVision s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže uvedená práva. Uvedená práva je možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

1. Právo na informace (čl. 13 a 14 GDPR)

Dle čl. 13 a 14 GDPR má subjekt údajů právo na informace, zejména o rozsahu a účelu zpracování, způsobu zpracování osobních dat, a o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Společnost JettyVision s.r.o. plní informační povinnost vůči subjektům údajů prostřednictvím těchto zásad zveřejněných na webových stránkách www.jettyvision.cz, dále ve smlouvách se zákazníky a smluvními partnery a v odpovědích na žádosti subjektů údajů.

2. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

– získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

– získat informace o účelech zpracování,

– kategoriích dotčených osobních údajů,

– příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

– plánované době zpracování,

– o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

– právu podat stížnost u dozorového úřadu,

– o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

– skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

– získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude společnost JettyVision s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

3. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 GDPR)

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů, které o něm bude společnost JettyVision s.r.o. zpracovávat. Společnost JettyVision s.r.o. provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

4. Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost JettyVision s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost JettyVision s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

5. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

6. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti JettyVision s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

7. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti JettyVision s.r.o. osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti JettyVision s.r.o. v souvislosti s pracovní smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti JettyVision s.r.o.

V případě, že společnost JettyVision s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost JettyVision s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

9. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

10. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR)

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost JettyVision s.r.o. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování.

11. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR)

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se stížností, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušena jeho práva nebo jakékoliv ustanovení GDPR.